Услуге

Оцена усаглашености елемената структурних подсистема према националним железничким техничким прописима

Опис поступка:

На основу члана 113 и члана 114 Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) ТОК-КОНТРОЛ доо потврђује усаглашеност елемената структурних подсистема издавањем сертификата о усаглашености. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује ТОК-КОНТРОЛ у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописане Законом и Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 33/22).

Захтев за добијање сертификата о усаглашености елемената структурних подсистема:

  1. пословно име и адресу седишта подносиоца захтева;
  2. идентификацију и име лица које је овлашћено да представља подносиоца захтева;
  3. назив и опис елемента структурног подсистема који је предмет оцењивања усаглашености, захтевани модул/комбинацију модула за оцењивање усаглашености,
  4. назив техничког прописа на основу кога се тражи оцењивање усаглашености, укључујући и број службеног гласила у коме је тај пропис објављени
  5. почетну техничку документацију потребну за оцењивање усаглашености, која се прилаже уз захтев.

Модули за оцену усаглашености елемената структурних подсистема:

Infrastruktura

Инфраструктура

Детаљније
Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Детаљније
Железничка возила – теретна кола

Железничка возила – теретна кола

Детаљније

НАПОМЕНА:
Произвођач бира који модул/комбинација модула ће се применити за оцену усаглашености елемената структурних подсистема