О нама

Предмет пословања, односно основна делатност ТОК-КОНТРОЛ доо, су техничка испитивања и анализе у области контролисања кроз именовање и овлашћење које ТОК-КОНТРОЛ доо поседује.

Signali pored pruge

Као именовано тело ТОК-КОНТРОЛ доо врши оцењивање усаглашености и погодности за употребу елемената структурних подсистема и верификацију структурних подсистема у складу са националним железничким техничким прописима, за:
∙ Инфраструктуру;
∙ Контролу, управљање и сигнализација – пружни део;
∙ Железничка возила – теретна кола.

Као овлашћено тело ТОК-КОНТРОЛ доо спроводи независну оцену правилне примене заједничке безбедносне методе о процени и оцени ризика и резултата те примене, у случају било какве значајне промене у железничком систему која може имати утицаја на безбедност железничког саобраћаја, за следеће подсистеме:
– инфраструктуру,
– енергију,
– контролу, управљање и сигнализацију,
– возна средства,
– регулисање и управљање саобраћајем,
– одржавање,
– телематске апликације за превоз путника и робе.

ТОК-КОНТРОЛ доо спроводи све активности контролисања у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020:2012, као контролно тело Тип А и као такво кроз процес управљања контролисањем, осигурава непристрасност и независност, почевши од процеса уговарања, ангажовања особља за реализацију и у току саме реализације. Пословник о квалитету, који представља и исказује Политику о квалитету, дефинише систем менаџмента и праксу ТОК-КОНТРОЛ доо. Политика квалитета, ТОК-КОНТРОЛ доо, заснована је на:
– Поштовању захтева корисника,
– Поштовању захтева из закона, правилника, стандарда, прописа, усвојених
процедура и упутстава,
– Знању, искуству и преданости ангажованог особља које се стално
усавршава,
– Коришћењу исправне и еталониране опреме и мерила,
– Коришћење прописа и доказаних процедура за контролисање.

Стручност

У реализацији своје делатности ТОК-КОНТРОЛ доо располаже респектабилним кадровским капацитетима са референцама у подручјима пројектантско-конструктивним, производним као и у уградњи и одржавању опреме и средстава.

Организациона структура

Правилником о организацији и систематизацији послова, утврђује се организациона структура, делатност организационих целина, називи и опис послова који се обављају у организацији, посебни услови за рад на утврђеним пословима. Глобалну организациону структуру чине следеће организационе јединице:

 1. Директор
 2. Сектор за контролисање

У оквиру сектора за контролисање предвиђена су следећа радна места:

 • Технички руководилац
 • Менаџер система квалитета

Подсистем инфраструктура:

 • Водећи оцењивач подсистем инфраструктура
 • Оцењивач подсистем инфраструктура

Подсистем контрола, управљање и сигнализација:

 • Водећи оцењивач подсистем контрола, управљање и сигнализација
 • Оцењивач подсистем контрола, управљање и сигнализација

Подсистем железничка возила:

 • Водећи оцењивач подсистем железничка возила
 • Оцењивач подсистем железничка возила

Подсистем енергија:

 • Водећи оцењивач подсистем енергија

Приговори и жалбе

Приговор или жалбу ТОК-КОНТРОЛ доо може да изјави корисник услуге, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за железнице, овлашћени законски представник, итд. који су незадовољни одлуком коју је донео ТОК-КОНТРОЛ доо и захтевају поновно разматрање исте.

Све жалбе, приговоре и примедбе на рад, функционисање или резултате процеса контролисања морају бити достављене ТОК-КОНТРОЛ доо у писаној форми (поштом, факсом, мејлом), у слободној форми или на обрасцу ОБ-04 (Преузми) Изјава Приговора/Жалбе.

ТОК-КОНТРОЛ доо са сваком жалбом или приговором поступа у складу са Процедуром ПР.09 (Преузми) – Анализа и унапређење услуга.

Бонитетна оцена

ТОК-КОНТРОЛ доо оцењен је бонитетном оценом А+ за 2021 годину од стране https://www.companywall.rs/
Серијски број сертификата CWB-21-31671 (Погледај)