Услуге

Оцењивање погодности за употребу елемената структурних подсистема према националним железничким техничким прописима

Опис поступка:

На основу члана 113 и члана 114 Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) ТОК-КОНТРОЛ доо потврђује погодност за употребу елемената структурних подсистема издавањем сертификата о погодности за употребу. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује ТОК-КОНТРОЛ у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописане Законом и Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 33/22).

Захтев за добијање сертификата о усаглашености елемената структурних подсистема:

  1. пословно име и адресу седишта подносиоца захтева;
  2. идентификацију и име лица које је овлашћено да представља подносиоца захтева;
  3. назив и опис елемента структурног подсистема који је предмет оцењивања погодности за употребу, захтевани модул за оцењивање погодности за употребу,
  4. назив техничког прописа на основу кога се тражи оцењивање погодности за употребу, укључујући и број службеног гласила у коме је тај пропис објављен и
  5. почетну техничку документацију потребну за оцењивање погодности за употребу, која се
    прилаже уз захтев.

Модули за оцену усаглашености елемената структурних подсистема:

Infrastruktura

Инфраструктура

Детаљније
Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Контрола, управљање и сигнализација – пружни део

Детаљније
Железничка возила – теретна кола

Железничка возила – теретна кола

Детаљније

НАПОМЕНА:
Захтев за оцењивање погодности за употребу може се поднети после издавања сертификата о усаглашености и декларације о усаглашености. Оцењивање погодности за употребу елемената структурних подсистема обавезно је ако је прописано одговарајућим националним железничким техничким прописом. Ако оцењивање погодности за употребу елемената структурних подсистема није прописано одговарајућим националним железничким техничким прописима, то оцењивање може да се обави по захтеву произвођача.
Основ за оцењивање погодности за употребу елемената структурних подсистема је експлоатационо испитивање.