Услуге

Услуге независне оцене правилне примене Заједничке безбедносне методе о процени и оцени ризика и резултата те примене

Опис поступка:
У складу са чланом 8 Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18), ТОК-КОНТРОЛ доо издаје предлагачу извештај о оцени безбедности, на основу кога предлагач одлучује о прихватању значајне промене. ТОК-КОНТРОЛ доо спроводи независну оцену правилне примене ЗБМ за процену и оценуризика и резултата те примене. ЗБМ за процену и оцену ризика је саставни део система за управљање безбедношћу управљача и железничког превозника, и примењује се у случају било какве значајне промене у железничком систему која може имати утицаја на безбедност железничког саобраћаја.

Значајне промене могу бити:

 • техничке,
 • експлоатационе или
 • организационе природе.

Значајне промене се односе на:

∙ структурне подсистеме:

 • инфраструктура,
 • енергија,
 • контрола, управљање и сигнализација,
 • возна средства.

∙ функционалне подсистеме:

 • регулисање и управљање саобраћајем,
 • одржавање,
 • телематске апликације за превоз путника и робе.

Предлагач значајне промене може бити:

 1. управљач инфраструктуре;
 2. железнички превозник;
 3. наручилац или произвођач, када подносе захтев за верификацију подсистема, у складу са законом којим се
  уређује интероперабилност железнице;
 4. подносилац захтева за издавање дозволе за коришћење возила;
 5. лице задужено за одржавање.

Захтев за добијање извештаја о оцени безбедности:

 1. пословно име и адресу седишта подносиоца захтева;
 2. опис организације и стручњака именованих за спровођење поступка оцене ризика;
 3. резултате различитих фаза оцене ризика и списак свих безбедносних захтева које је неопходно испунити како би се ризик одржао на прихватљивом нивоу.

Напомена:
Поступак управљања ризиком који се користи за оцену нивоа безбедности и усаглашености са безбедносним захтевима документује предлагач и то тако да сви потребни докази који показују правилну примену поступка управљања ризиком буду доступни ТОК-КОНТРОЛ доо.

Законска и подзаконска акта: