References

Izveštaji o oceni bezbednosti

Redni brojNaziv pravnog lica kome je izdat izveštajNaziv značajne promene za koju se izdaje izveštajBroj izveštajaDatum izdavanja
1.Metanolsko sirćetni kompleks a.d., Bečejski put 3, Kikinda, Republika SrbijaModifikacija plana održavanja kola - cisterni serije - podserije 7977 produženjem roka redovne opravke sa 5 na 8 godina
IZ - 01.0/04.2010.04.2020.
2.Metanolsko sirćetni kompleks a.d., Bečejski put 3, Kikinda, Republika SrbijaModifikacija plana održavanja kola - cisterni serije - podserija 7848, 7849 i 7962 produženjem roka redovne opravke sa 5 na 8 godinaIZ - 02.0/04.2030.04.2020.
3.Metanolsko sirćetni kompleks a.d., Bečejski put 3, Kikinda, Republika SrbijaModifikacija plana održavanja kola - cisterni serije - podserija 7937 i 7993 produženjem roka redovne opravke sa 5 na 8 godina
IZ - 03.0/11.2024.11.2020.
4.Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd, Nemanjina 6, Republika Srbija
Ugradnja elastomera na vučno-odbojnim uređajimaIZ - 01.0/03.2109.03.2021.
5.Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije “, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene procesa upravljanja rizikom promene:
- strukturnog podsistema infrastruktura,
- strukturnog podsistema energija,
- strukturnog podsistema kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo,
- funkcionalnog podsistema regulisanje i upravljanje saobraćajem,
na deonici Beograd Centar – Novi Sad (ulazna skretnica), pruge (Beograd Centar) – Stara Pazova - Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija), za brzinu do 200 km/h – u okviru Sistema za upravljanje bezbednošću
IZ.OB-01.0/03.2210.03.2022.
6.Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije “, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene procesa upravljanja rizikom promene strukturnog podsistema infrastruktura na deonici Beograd Centar – Novi Sad (ulazna skretnica), pruge (Beograd Centar) – Stara Pazova - Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) za brzinu do 200 km/hIZ.OB-02.0/03.2210.03.2022.
7.Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije “, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene procesa upravljanja rizikom promene strukturnog podsistema energija na deonici Beograd Centar – Novi Sad (ulazna skretnica), pruge (Beograd Centar) – Stara Pazova - Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) za brzinu do 200 km/hIZ.OB-03.0/03.2210.03.2022.
8.Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije “, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene procesa upravljanja rizikom promene strukturnog podsistema kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo na deonici Beograd Centar – Novi Sad (ulazna skretnica), pruge (Beograd Centar) – Stara Pazova - Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) za brzinu do 200 km/hIZ.OB-04.0/03.2210.03.2022.
9.Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika „Srbija Voz“, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti za primenu procesa upravljanja rizikom promene koja se odnosi na izmenjene uslove eksploatacije na deonici Beograd Centar – Novi Sad (ulazna skretnica), pruge (Beograd Centar) – Stara Pazova - Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) za brzinu do 200 km/h – u okviru Sistema za upravljanje bezbednošćuIZ.OB-05.0/03.2210.03.2022.
10.Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ iz Beograda, Balkanska 13, ogranak TENT Beograd-Obrenovac, 11500 Obrenovac, Bogoljuba Uroševića Crnog 44Izveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene procesa upravljanja rizikom promene produženja roka redovne opravke električne lokomotive 443-03 na industrijskoj železnici ogranak TENTIZ.OB-06.0/03.2229.03.2022.
11.Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ iz Beograda, Balkanska 13, ogranak TENT Beograd-Obrenovac, 11500 Obrenovac, Bogoljuba Uroševića Crnog 44Izveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene procesa upravljanja rizikom promene produženja roka redovne opravke električne lokomotive 443-08 na industrijskoj železnici ogranak TENTIZ.OB-07.0/03.2229.03.2022.
12.Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije “, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene postupka upravljanja rizicima rekonstrukcije i modernizacije strukturnog podsistema infrastruktura, na pruzi 201 Subotica – Horgoš – državna granica – (Röszke)IZ.OB-08.0/07.2229.07.2022.
13.Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije “, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene postupka upravljanja rizicima rekonstrukcije i modernizacije strukturnog podsistema energija, na pruzi 201 Subotica – Horgoš – državna granica – (Röszke)IZ.OB-09.0/07.2229.07.2022.
14.Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije “, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene postupka upravljanja rizicima rekonstrukcije i modernizacije strukturnog podsistema kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo, na pruzi 201 Subotica – Horgoš – državna granica – (Röszke)IZ.OB-10.0/07.2229.07.2022.
15.Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije “, 11000 Beograd, Nemanjina 6, Republika SrbijaIzveštaj o oceni bezbednosti pravilne primene postupka upravljanje rizicima promene funkcionalnog podsistema regulisanje i upravljanje saobraćajem, koju predstavlja rekonstrukcija i modernizacija pruge 201 Subotica – Horgoš – državna granica – (Röszke)IZ.OB-11.0/07.2229.07.2022.

Sertifikati o usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim propisima

Redni brojNaziv pravnog lica kome je izdat sertifikatNaziv ispraveBroj sertifikataDatum izdavanjaRok važenja
1.INSTITUT “MIHAJLO PUPIN” DOO Volgina 15 11060 BeogradSertifikat o ispitivanju tipa komandno kontrolni deo uređaja putnog prelaza: XSAFE 2.0 proizvođača Efacec Engenharia e Sistems S.A. iz Portugala, prema Modulu “CB”SF.IT-01.0/06.2104.06.2021.5 (pet) godina
2.“SIGNALING” d.o.o, Vojvode Stepe 496/E, 11000 Beograd


Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda - uređaj za detekciju voza TDR14 proizvođača “ALTPRO” d.o.o., iz Republike Hrvatske, prema Modulu “CB”SF.IT-04.0/09.2116.09.2021.5 (pet) godina
3.“SIGNALING” d.o.o, Vojvode Stepe 496/E, 11000 Beograd
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda - uređaj za merenje pregrejanosti ležišta osovina tipa FUES-EPOS proizvođača Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH,
prema Modulu “CB”
SF.IT-06.0/09.2128.09.2021.5 (pet) godina
4.IMP-TELEKOMUNIKACIJE DOO
Volgina 15
11060 Beograd
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda – Digitalna radio-dispečerska centrala – D-RDC proizvođača IMP-TELEKOMUNIKACIJE DOO Beograd, prema Modulu “CB”SF.IT-07.0/10.2126.10.2021.5 (pet) godina
5.Ogranak BALKANTEL LTD Niš
Takovska 8
18000 Niš
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda – Univerzalni detektor točka DKU (ERKF.665252.002-03) proizvođača Naučno-proizvodni centar „PROMELEKTRONIKA“, Jekaterinburg, Rusija, prema Modulu “CB”SF.IT-02.0/11.2101.11.2021.5 (pet) godina
6.Ogranak BALKANTEL LTD Niš
Takovska 8
18000 Niš
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda – Univerzalni detektor točka DKU (ERKF.665252.002-03) proizvođača Naučno-proizvodni centar „PROMELEKTRONIKA“, Jekaterinburg, Rusija, prema Modulu “CB”SF.IT-03.0/11.2101.11.2021.5 (pet) godina
7.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda - kola - cisterna serije Zaes (7993) fabrički broj 26693, proizvođača METALSKI KOMBINAT „N.H. ŽIVAN MARIČIĆ, OOUR-VAGONOGRADNJA“ (FVK-Kraljevo), zapremine 65 m3,
prema Modulu “SB”
SF.IT-05.0/12.2101.12.2021.

5 (pet) godina
8.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda - kola-cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26679, proizvođača METALSKI KOMBINAT „N.H. ŽIVAN MARIČIĆ, OOUR-VAGONOGRADNJA“ (FVK-Kraljevo), zapremine 65 m3,
prema Modulu “SB”
SF.IT-05.1/12.2101.12.2021.

5 (pet) godina
9.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26674, prema Modulu "SF"SF.VR-01.0/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
10.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26675, prema Modulu "SF"SF.VR-01.1/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
11.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26676, prema Modulu "SF"SF.VR-01.2/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
12.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26677, prema Modulu "SF"SF.VR-01.3/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
13.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26678, prema Modulu "SF"SF.VR-01.4/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
14.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26679, prema Modulu "SF"SF.VR-01.5/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
15.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26680, prema Modulu "SF"SF.VR-01.6/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
16.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26681, prema Modulu "SF"SF.VR-01.7/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
17.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26682, prema Modulu "SF"SF.VR-01.8/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
18.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26683, prema Modulu "SF"SF.VR-01.9/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
19.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26684, prema Modulu "SF"SF.VR-01.10/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
20.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26685, prema Modulu "SF"SF.VR-01.11/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
21.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26686, prema Modulu "SF"SF.VR-01.12/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
22.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26687, prema Modulu "SF"SF.VR-01.13/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
23.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26688, prema Modulu "SF"SF.VR-01.14/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
24.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zas (7966) fabrički broj 26689, prema Modulu "SF"SF.VR-01.15/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
25.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zaes (7993) fabrički broj 26690, prema Modulu "SF"SF.VR-02.0/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
26.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zaes (7993) fabrički broj 26691, prema Modulu "SF"SF.VR-02.1/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
27.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zaes (7993) fabrički broj 26692, prema Modulu "SF"SF.VR-02.2/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
28.ELLIS ENTERPRISES EAST DOO
Mike Stojanovića 15
37000 Kruševac
Sertifikat o verifikaciji strukturnog podsistema – vozna sredstva – kola cisterna serije Zaes (7993) fabrički broj 26693, prema Modulu "SF"SF.VR-02.3/01.2228.01.2022.5 (pet) godina
29.Telespark d.o.o. Vladimira
Popovića 32/28, 11070 Novi
Beograd
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda - Dispečerski železnički sistem SI3000 i uređaj za snimanje razgovora VRS proizvođača ISKRATEL,
telekomunikacijski sistemi
d.o.o. Kranj, Republika
Slovenija, prema Modulu “CB”
SF.IT-03.0/03.2217.03.2022.5 (pet) godina
30.Predstavništvo Frauscher
Sensortechnic GmbH Beograd-
Stari Grad, Kneza Mihajla 22,
Beograd
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda – Sistem brojača osovina FadC R2 proizvođača Frauscher Sensortechnic GmbH,
Austrija, prema Modulu “CB”
SF.IT-04.0/06.2209.06.2022.5 (pet) godina
31.Predstavništvo Frauscher
Sensortechnic GmbH Beograd-
Stari Grad, Kneza Mihajla 22,
Beograd
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda – Senzor točka RSR123 proizvođača Frauscher Sensortechnic GmbH, Austrija, prema Modulu "CB"SF.IT-05.0/06.2209.06.2022.5 (pet) godina
32.Predstavništvo Frauscher
Sensortechnic GmbH Beograd-
Stari Grad, Kneza Mihajla 22,
Beograd
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda – Senzor točka RSR180 proizvođača Frauscher
Sensortechnic GmbH, Austrija, prema Modulu “CB”
SF.IT-06.0/06.2209.06.2022.5 (pet) godina
33.CRSC
INTERNATIONAL
CO.,LTD.
OGRANAK
BEOGRAD
Majevička 2М, Zemun
11080 Beograd
Sertifikat o ispitivanju tipa proizvoda - Sistem PKX1 za napajanje železničkih signalno-sigurnosnih uređaja proizvođača China Railway Signal & Comunication (CRSC) Co. Ltd, Kina, prema Moduli "CB"SF.IТ-07.0/12.2202.12.2022.5 (pet) godina
34.S&T SOLUTION d.o.o.
Beograd, Studentska15/27,
11070 Novi Beograd
Sertifikat o ispitivanju
tipa proizvoda - Uređaja
automatskog putnog prelaza
SPN-900 (komandno-kontrolni
deo uređaja) proizvođača ICF
Ingenieria y Control Ferroviario
S.A. Madrid (Španija), prema
Modulu “CB”
SF.IT-08.0/12.2230.12.2022.5 (pet) godina
35.S&T SOLUTION d.o.o.
Beograd, Studentska15/27,
11070 Novi Beograd
Sertifikat o ispitivanju
tipa proizvoda - Sistem
bojača osovina AC-900
proizvođača ICF Ingenieria y
Control Ferroviario S.A. Madrid
(Španija), prema Modulu “CB”
SF.IT-09.0/12.2230.12.2022.5 (pet) godina
36.S&T SOLUTION d.o.o.
Beograd, Studentska15/27,
11070 Novi Beograd
Sertifikat o ispitivanju
tipa proizvoda - Senzor
(detektor) točka SDE-900
proizvođača ICF Ingenieria y
Control Ferroviario S.A. Madrid
(Španija), prema Modulu “CB”
SF.IT-10.0/12.2230.12.2022.5 (pet) godina
37.CRSC INTERNATIONAL
CO.,LTD. OGRANAK
BEOGRAD
Majevička 2М, Zemun
11080 Beograd
Sertifikat o ispitivanju tipa
proizvoda - Električna
skretnička postavna sprava
ZDJ9-XS proizvođača China
Railway Signal & Comunication
(CRSC) Co. Ltd, Kina, prema
Modulu “CB”
СФ.ИТ-01.0/01.2330.01.2023.5 (pet) godina